Szakmai és etikai irányelvek
Országos Tudományos Diákköri Tanács Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága
2018. október 18.

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága elkötelezett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) szakmai, tudományos színvonalának és az OTDK tisztaságának biztosítása, a tudományos diákköri tevékenységbe bekapcsolódó hallgatók szakmai-tudományos fejlődésének és az e folyamatban közreműködő oktatók, kutatók, szakemberek tevékenységének támogatása iránt.


Tevékenysége során arra törekszik, hogy

 • a színvonalas szakmai konferencia feltételeit megteremtse,
 • az OTDK-n az esélyegyenlőséget és a transzparenciát biztosítsa,
 • az érintettek tevékenységét támogassa a Szekció irányelveinek megfogalmazásával és kommunikálásával, a szükséges információk előzetes és folyamatos biztosításával,
 • az OTDK-val és a Szekcióval kapcsolatos véleményeket, visszajelzéseket becsatornázza a folyamatok fejlesztése érdekében.

Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságában képviselt intézmények vállalják, hogy arra törekednek, hogy az OTDK-n az intézményükben készült, önálló hallgatói tudományos munkát tükröző, színvonalasnak ítélt tudományos diákköri dolgozatok kerüljenek nevezésre, bemutatásra, továbbá törekszenek a tudományos etika elveinek betartatására.
Az OTDK-folyamatban közreműködő oktatók, kutatók, szakemberek a Szakmai Bizottság tagjaként, konzulensként, zsűritagként, bírálóként vállalják a Szekció által megfogalmazott szakmai-etikai irányelvek megismerését, azok megismertetését a hallgatókkal és a tudományos diákköri mozgalomban részt vevő szereplőkkel, valamint az abban foglaltak betartását az intézményi tudományos diákköri tevékenységben is.

Bírálóként vállalják, hogy

 • az OTDK-n résztvevő hallgatók számára érdemi, tartalmas visszajelzést adnak, mellyel elismerik és segítik a hallgatók szakmai, tudományos munkáját, támogatják fejlődésüket, ösztönzik a későbbi tudományos munkájukat;
 • elfogulatlanul járnak el szakterülettől, intézményi hovatartozástól, szakmai, módszertani elköteleződéstől/érdeklődéstől függetlenül, és azonos szakmai-tudományos követelmények szerint ítélik meg az értékelendő munkákat;
 • az írásbeli és szóbeli értékelés során pozitív megközelítéssel, előremutató tanácsokkal igyekeznek utat mutatni a további kutatómunkához.

A bírálók felkérésüket követően nyilatkoznak, hogy a tagozatban nincs olyan dolgozat, melynek elkészítésében – bármilyen módon – részt vettek. Ezzel ellenkező esetben összeférhetetlenségüket és annak okát azonnal jelzik a szervezőknek.

A bíráló vállalja, hogy

 • a bírálatokat a megadott határidőre elkészíti, biztosítva ezzel az OTDK-szervezési folyamatok zavartalanságát, a hallgatók számára a bírálatok meghirdetett, azonos időben való megismerhetőségét, ezzel is támogatva a szóbeli fordulóra való felkészülésüket;
 • ha a határidő betartását nem tartja megvalósíthatónak, ezt azonnal jelzi a szervezőknek;
 • összeférhetetlenség felmerülése esetén azonnal jelzi az összeférhetetlenség tényét és annak okát a felkérést küldő szervezőknek;
 • ha plágiumot, etikai problémát, dilemmát észlel, azonnal jelzi a szervezőknek;
 • ha nem tud részt venni a szóbeli fordulón, ezt az akadályoztatás tényének felmerülésekor azonnal jelzi a szervezőknek.

A zsűrielnökök és zsűritagok – a bírálóktól elvártakon túl – úgy járnak el, hogy

 • a konferencián biztosítsák a dolgozatok esélyegyenlőségét a dolgozatok és a bírálatok előzetes megismerésével, valamint a szóbeli fordulóban az előre meghirdetett, azonos prezentációs időkeret és az egyéb szabályok betar(ta)tásával,
 • közreműködésükkel biztosítsák, hogy valamennyi dolgozat bemutatását érdemi, szakmai vita kövesse.

Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságában képviselt intézmények tudományos diákköri tevékenységben részt vevő hallgatói vállalják a szakmai és etikai irányelvek megismerését és betartását. Tudományos diákköri és egyéb hallgatói tudományos munkáik készítése során a tudományos etika elveinek betartására törekednek, ennek érdekében szükség esetén mentoraikkal konzultálnak. Dolgozataik, tudományos munkáik írásakor és azok szóbeli prezentálása, bemutatása során egyaránt betartják a hivatkozásokkal és az idézéssel kapcsolatos szabályokat. Munkáikban egyértelműen és pontosan jelzik az előzményeket és a forrásokat, beleértve annak jelzését is, ha korábbi saját munkák továbbfejlesztésére vagy másokkal készített közös kutatásokra, írások felhasználására és továbbfejlesztésére épül a dolgozat vagy annak valamely része. Mind írásos munkáikban, mind ezek szóbeli prezentálása során arra törekednek, hogy egyértelműen megjelenítsék a saját szakmai, tudományos hozzájárulásukat és jelezzék, hogy a munka mely elemei építenek más, korábbi (saját vagy idegen) forrásokra, s melyek tekinthetők önálló kutató munkájuk eredményének.


A Szakmai és etikai irányelvek jelen változata az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága által 2016. szeptember 29-én elfogadott irányelvek kiegészítésével készült. Jelen változatot a Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottság 2018. október 18-i ülésén egyhangúlag elfogadta.


Budapest, 2018. október 18.
Dr. Bakacsi Gyula
a Szakmai Bizottság elnöke