35. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ HAGYOMÁNYOS ÉS ONLINE RENDEZVÉNY SZÉNLÁBNYOMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

A teljes terjedelmű karbonlábnyom kalkulációs tanulmány: Polgár A. – Elekné Fodor V. – Horváth A. – Koloszár L. (2021): Hagyományos és online konferencia szénlábnyomának összehasonlító elemzése. Soproni Egyetem, Sopron 8 p. (e-mail: polgar.andras@uni-sopron.hu)

 

A szénlábnyom jelentősége

A szén-dioxid-, egyszerűbben karbon-, illetve szénlábnyom megmutatja, hogy mennyi egy személy, szervezet, rendezvény, vagy termék teljes – direkt és indirekt – üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátása szén-dioxid egyenértékben kifejezve. A vállalatok és szervezetek körében komoly rangja van a karbonsemleges működésnek, ezzel is kifejezhetik társadalmi felelősségvállalásukat.

COVID-19 koronavírus járvány – Hagyományos vagy online konferencia?

Vizsgálataink során a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának szénlábnyom számítását végeztük el (3 nap, összesen 50 tagozat, 1060 fő résztvevő). Az elemzés célja a hagyományos és online megrendezési alternatívájú esemény klímaváltozásra gyakorolt környezeti hatásainak összehasonlító elemzése volt. A környezeti adatgyűjtéssel érintett fő tevékenységi területek megvalósítási verziónként az alábbiak voltak: mobilitás, szállás, étkeztetés, energia, felhasznált anyagok, szállítás, hulladékok.

Online (távolléti) alternatíva esetében minden résztvevő otthoni bejelentkezésével számoltunk, így a közlekedéssel és a vendégéjszakákkal járó környezeti hatások elhagyhatók voltak. A résztvevők napi normál étkezését sem kapcsoltuk az online rendezvényhez, így az étkeztetés hatásai nem jelentkeztek.

A szénlábnyomok értékei

Az alábbiakban bemutatjuk a hagyományos és online konferencia fő tevékenységi területen tapasztalt szénlábnyom értékeket.

1. ábra: Hagyományos (offline) és online konferencia fő tevékenységeinek részletes és teljes szénlábnyoma (kg CO2-egyenérték) (Polgár et al. 2021)

A hagyományos konferencia megrendezése esetén a szénlábnyom nagysága 192416 kg CO2-egyenértéket mutat, míg online esetben ez csupán 537 kg CO2-egyenérték. Az értékek egyértelműen

mutatják az online rendezvény jelentette jelentős környezeti megtakarításokat összességében és részterületenként (kivéve energia).

Az egyes tevékenységi területeken kalkulált szénlábnyom értékek egymáshoz viszonyított arányát mutatják be a következő ábrák.

2. ábra: Hagyományos (offline) konferencia fő tevékenységei szénlábnyomának arányai (kg CO2-egyenérték, %) (Polgár et al. 2021)

Az offline konferencia során a szénlábnyomhoz való hozzájárulás esetén legmeghatározóbb a résztvevők mobilitása (68%). Ezt követi a szállás igénybevételéből adódó részarány (20%), majd az étkeztetés részesedése (9%). A nyomtatott kiadványok, felhasznált anyagok, ajándéktárgyak összesen kis részesedési hányadot tettek ki (3%). A hagyományos konferencia energiaigénye csak az elektronikai eszközök működtetésére szorítkozik (helyiségek fűtése/hűtése nem jelentkezett), ezért részaránya elhanyagolható volt (0,099%), ahogy a szelektíven gyűjtött hulladékokból sem származott jelentős hozzájárulás (0,012%).

3. ábra: Online konferencia fő tevékenységei szénlábnyomának arányai (kg CO2-egyenérték, %) (Polgár et al. 2021)

Az online konferencia során a szénlábnyom legjelentősebb részét az elektronikai eszközök működtetését fedező energiaigény teszi ki (98%), míg a nyomtatott részvételi oklevelek csak kismértékben járultak hozzá (2%). Más tevékenységi területről az online rendezvényen esetünkben nem történt részesedés.

CO2 kibocsátási megtakarítás és értelmezése

Összességében megállapíthatjuk, hogy az online konferencia megvalósításával megtakarított CO2-egyenérték mennyisége: 191879 kg (99,72%-os megtakarítás). Ez a mennyiség vált elkerülhetővé az eredeti szervezői elképzelés, vagyis a hagyományos (jelenléti) rendezvény átalakításával.

A hagyományos konferencia szénlábnyoma 10722 fő, az online konferencia szénlábnyoma 30 fő magyar lakos átlagos napi CO2 kibocsátásával egyenértékű (bázisév: 2018). Az online esetben jelentkező megtakarítás hazai viszonylatban 10692 fő napi átlagos energiafogyasztásával egyenértékű.

Másik példa, hogy az online konferenciából adódó megtakarítás megfelel annak a kibocsátásnak, mintha kb. 60000 fő streaming media felhasználó megtekintené kedvenc sorozata 7 db epizódját.

CO2 kibocsátás ellentételezési lehetőségei (carbon offset)

A konferencia típusok szénlábnyomának biomassza általi semlegesítésére különböző lehetőségeket és időtávokat tártunk fel.

A hagyományos alternatíva esetében 2791 db faegyedből (kb. 11 ha erdőterület), az online alternatíva esetében 8 db faegyedből (kb. 0,03 ha erdőterület) álló 50 éves korú erdőállomány 1 éves nevelésére és fenntartására („adoptálására”) lenne szükség a CO2-kibocsátás kompenzálására.

Kb. 20 év időtartamra tervezve, az emittált CO2 megkötésére:

  • a hagyományos konferencia verzióhoz tartozóan 385 db kocsányos tölgy faegyedre (kb. 2 ha erdőterület), online esemény verzióhoz tartozóan 1 db kocsányos tölgy faegyed telepítésére lenne szükség,
  • míg gyümölcsfából hagyományos esetben 1109 db faegyed, online esetben 3 db faegyed telepítése lenne szükséges.

A 385 db kocsányos tölgy faegyed nagyjából azt jelenti, hogy a Közgazdaságtudományi Szekcióba nevezők kb. 60%-át kitevő alapszakos szerzők születésekor el kellett volna ültetni egy-egy tölgyfát és egészen a konferenciáig gondozni.

Online konferencia vs. SDG’s

Az online rendezvény esetén hozzájárulhatunk a következő Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) megvalósulásához: No. 3: Egészség és jólét; No. 4: Minőségi oktatás; No. 5: Nemek közötti egyenlőség; No. 6: Tiszta víz és alapvető köztisztaság; No. 8: Tisztességes munka és gazdasági növekedés; No. 10: Egyenlőtlenségek csökkentése; No. 16: Béke, igazság és erős intézmények; No. 17: Partnerség a célok eléréséért. (https://meetgreen.com/sustainability-consulting/uncarbon-calculator/)

Konklúzió

Összességében a szénlábnyom alakulásáról elmondható, hogy az online megrendezésű konferencia jelentős környezeti megtakarításokat (99,72%) eredményezett a hagyományos változathoz képest.